O czasopiśmie

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom teoretycznym, prawnym i praktycznym z zakresu zabezpieczenia społecznego. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze teoretycznym, empirycznym, przekrojowym, porównawczym, analizy prawne, w tym dotyczące poziomu międzynarodowego, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zamieszczamy również rozmaite informacje dotyczące głównie funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a także wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami.

Czasopismo obejmuje dyscypliny: 1) historia, 2) nauki o rodzinie, 3) nauki o polityce i administracji, 4) nauki prawne, 5) nauki socjologiczne, 6) nauki o komunikacji społecznej i mediach (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r.).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych pismo otrzymało 40 punktów.

Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować podstawowe założenia, takie jak:
– zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród różnych odbiorców,
– podjęcie analiz prawnych, społecznych, ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zabezpieczenia społecznego,
– wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.

Pismo jest otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych.

W piśmie zamieszczane są artykuły w języku polskim i angielskim. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu publikacji artykułu oraz procesu recenzyjnego. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Artykuły są dostępne w formule open acces.

Czasopismo indeksowane jest w bazach: The Cen­tral Euro­pean Jour­nal of Social Sci­ences and Human­i­ties (CEJSH); BazEkon; PBN; Biblioteka Nauki; POL-index.

ISSN: 2299-2332

Nr DOI czasopisma: 10.31971/2299-2332

Aktualny numer

Nr 18 (2023): ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Teoria, Prawo, Praktyka
					Pokaż  Nr 18 (2023): ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Teoria, Prawo, Praktyka

W osiemnastym numerze pisma "Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka" zwracamy uwagę na rynek pracy i pracę zdalną. Zalety pracy zdalnej uwidoczniła pandemia COVID-19 i jej negatywne skutki. Wiele firm przeniosło wykonywanie pracy poza biuro. Autor pierwszego artykułu analizuje wykorzystanie tego trybu pracy w Polsce w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19. Rozważania dotyczące pracy zdalnej w kontekście pandemii kontynuowane są w drugim artykule. W trzecim artykule autorka dokonuje analizy sytuacji absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Wskazuje również kierunki działań w zakresie poprawy ich zatrudnialności, które zdeterminowane jest m.in. relatywnie niskim poziomem jakości kształcenia w szkołach zawodowych w kontekście potrzeb rynku pracy. Kolejny tekst odnosi się obszaru polityki rodzinnej. Podjęto w nim próbę identyfikacji głównych czynników zmian w tej części polityki rodzinnej, która dotyczy rozwoju instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem w ostatnich trzydziestu latach. W drugiej części artykułu, opartej na wynikach badań empirycznych, przedstawiono opinie rodziców korzystających z usług żłobków w porównaniu z innymi formami opieki nad małym dzieckiem. W następnym artykule autorzy analizują potencjalne kierunki i przykłady zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w zabezpieczeniu społecznym. W dziale Sprawy międzynarodowe autorka przybliża czytelnikom system emerytalny działający w Japonii. Choć jest to kraj daleki od Polski, to jak większość społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, Japonia mierzy się z negatywnymi skutkami procesów demograficznych, głównie starzenia się i niskiej dzietności. Warto zatem dowiedzieć się, jak Japonia radzi sobie z tymi zjawiskami w kontekście naszych działań związanych z procesem starzenia się ludności Polski.

Opublikowane: 05.07.2024

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania