O czasopiśmie

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom teoretycznym, prawnym i praktycznym z zakresu zabezpieczenia społecznego. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze teoretycznym, empirycznym, przekrojowym, porównawczym, analizy prawne, w tym dotyczące poziomu międzynarodowego, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zamieszczamy również rozmaite informacje dotyczące głównie funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a także wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami.

Czasopismo obejmuje dyscypliny: 1) historia, 2) nauki o rodzinie, 3) ekonomia i finanse, 4) nauki o polityce i administracji, 5) nauki prawne, 6) nauki socjologiczne, 7) nauki o komunikacji społecznej i mediach (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 3 listopada 2023 r.).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych pismo otrzymało 140 punktów.

Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować podstawowe założenia, takie jak:
– zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród różnych odbiorców,
– podjęcie analiz prawnych, społecznych, ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zabezpieczenia społecznego,
– wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze.

Pismo jest otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych.

W piśmie zamieszczane są artykuły w języku polskim i angielskim. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu publikacji artykułu oraz procesu recenzyjnego. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Czasopismo indeksowane jest w bazach: The Cen­tral Euro­pean Jour­nal of Social Sci­ences and Human­i­ties (CEJSH); BazEkon; PBN; Biblioteka Nauki; POL-index.

ISSN: 2299-2332

Nr DOI czasopisma: 10.31971/2299-2332

Aktualny numer

Nr 17 (2023): ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Teoria, Prawo, Praktyka
					Pokaż  Nr 17 (2023): ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Teoria, Prawo, Praktyka

Tematyka siedemnastego numeru pisma jest różnorodna. Pierwszy artykuł dotyczy strategii podejmowanych przez pracujących Polaków w celu przeciwdziałania ubóstwu na starość. Tekst drugi omawia instrumenty godzenia pracy z życiem rodzinnym w Polsce w kontekście wdrożenia dyrektywy (UE) 2019/1158 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Kolejny artykuł przedstawia wybrane instrumenty wsparcia realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pandemii Covid-19: szeroko stosowanego okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek oraz wypłatę świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność. Następny tekst to glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2020 r. w zakresie sposobu ustalania liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w rozumieniu art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W dziale Miscellanea przedstawiamy bardzo ciekawe informacje zawarte w raporcie Komisji Europejskiej na temat wewnątrzunijnej mobilności pracy w 2021 r. Sprawozdanie z bardzo ciekawego seminarium naukowego poświęconego swobodzie przepływu i ochronie socjalnej obywateli państw trzecich w UE w kontekście masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy zamieszczono w dziale Kronika wydarzeń. O wybranych nowych publikacjach z obszaru polityki społecznej, w tym zabezpieczenia społecznego, informujemy w Nowościach wydawniczych.

Opublikowane: 25.11.2023
Wyświetl wszystkie wydania